RODO

Klauzula informacyjna RODO dla klienta

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) − informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych :

I.Administratorem danych osobowych jest:
„SAMONIÓWKA” – Monika Samoń-Drzewicka, ul. 1-go Maja 26, 24-140 Nałęczów, Tel. 607-507-879, e-mail: biuro@samoniowka.pl , www.samoniowka.pl , NIP: 7162219152

II.Cele i podstawy przetwarzania
Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
1. w celu realizacji usługi, w tym zapewnieniu poprawnej jakości przez czas jej trwania i rozliczeń po jej zakończeniu oraz okresie archiwizacji na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2. w celach archiwalnych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4. w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami itp. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

III. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa wyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione, na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, teleinformatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, likwidatorzy szkód, audytowe).

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej bądź Europejski Obszar Gospodarczy.

V. Okres przechowywania danych
1. Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy z naszą firmą będą przechowywane przez okres 6 lat lub dłużej, jeśli tak stanowią przepisy prawa.
2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy z naszą firmą, po procesie analizy sprawy, wszelkie dane osobowe zostaną zniszczone lub zwrócone, niezwłocznie z chwilą powzięcia takiej decyzji.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
5. prawo do przenoszenia danych,
6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Skarga
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy.

IX. Profilowanie i zautomatyzowane decyzje
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania danych osobowych.

BLOG ŚNIADANIOWY
rezerwacja